منو

راهنمای خرید روکش استخر

راهنمای انتخاب و خرید روکش استخر

تعیین ابعاد روکش استخر روباز

برای تعیین و محاسبه مقدار روکش استخر روباز براساس نیازمندی مصرف کننده و شرایط استخر ابعاد روکش پلی اتیلن استخر را معمولاً به صورت زیر می توان محاسبه نمود.

ابعاد روکش استخر روباز

محاسبه عرض روکش پلی اتیلن استخر

برای محاسبه عرض روکش پلی اتیلن استخر بر اساس نیاز مصرف کننده و شرایط استخر، برای استخرهای روباز سرریزی که دارای جوی سرریز گریل دار است عرض روکش استخر باید به اندازه ای باشد که روی گریل ها را کاملاً بپوشاند. اما برای استخرهای روبسته سرریزی پوشاندن روی گریل ها الزامی نیست.

برای استخرهای روباز یا رو بسته که دارای اسکیمر هستند معمولاً عرض روکش باید به اندازه ای باشد که عرض داخل استخر را کامل بپوشاند و پر کند.

محاسبه طول روکش پلی اتیلن استخر

برای محاسبه طول روکش پلی اتیلن استخر بر اساس نیاز مصرف کننده و شرایط استخر برای تمام انواع استخرهای روباز یا رو بسته اسکیمری باید طول روکش استخر روباز حدود 1,5 متر بیش از طول داخل استخر انتخاب شود.

برای تمام انواع استخرهای روباز یا رو بسته سرریزی که دارای جوی سرریز گریل استخر است باید طول روکش حدود 1,5 متر بیشتر از طول بیرون به بیرون گریل ها انتخاب شود.

محاسبه طول لوله استیل که روکش پلی اتیلن روی آن نصب و مونتاژ می شود.

برای محاسبه طول لوله استنلس استیل محوری که روکش پلی اتیلن روی آن نصب و مونتاژ می شود باید حدود 30 سانتیمتر بیش از عرض روکش استخر انتخاب شود. با این روش محاسبه از هر سمت حدود 15 سانتیمتر از لوله بدون روکش می باشد.

پیشنهاد مطالعه : قالب استاندارد طراحی استخر

ترکیب اجزا سیستم جمع کن روکش استخر

براساس نیازمندی مصرف کننده و شرایط استخر و تعداد نفراتی که با دستگاه کار می کنند، دستگاه رول آپ کاور استخر را به پنج روش زیر میتوان سفارش گذاري و تهیه نمود:

  • یک U ساپورت ثابت و U ساپورت دیگر چرخدار
  • هردو U ساپورت ثابت
  • هردو U ساپورت چرخدار
  • هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان
  • هردو U ساپورت بصورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان

جمع کن روکش استخر

یک U ساپورت ثابت و U ساپورت دیگر چرخدار

حالت اول که رایج ترین حالت است یکی ازU  ساپورت ها بصورت ثابت و U ساپورت دیگر به صورت چرخدار،  U ساپورت چرخدار داراي سه هندل گردان و U ساپورت دارای دستک لیفت باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب باید از یک سمت یک نفر با استفاده از دسته گردشی سه هندلی کاور را جمع کند.

و برای جابجایی مجموعه روکش استخر روباز از سمت ساپورت ثابت، یک نفر دستک لیفت را بلند کرده و از سمت چرخدار مجموعه را به جلو هل دهد تا جابجا گردد.

یک U ساپورت ثابت و U ساپورت دیگر چرخدار

این مدل از مجموعه روکش تقریباً رایج ترین نوع دستگاه روکش استخر می باشد و در اکثریت پروژه ها گزینه مناسب و اول به شمار می رود.

هردو U ساپورت ثابت

در این مدل از مجموعه روکش هردو U ساپورت به صورت ثابت، یک U ساپورت دارای سه هندل گردان و U ساپورت دیگر دارای دستک لیفت می باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب باید از یک سمت یک نفر با استفاده از دسته گردشی سه هندلی کاور را جمع کند.

این مجموعه روکش استخر روباز معمولاً نیاز به جابجایی ندارد و در مجاورت استخر ثابت سرجاي خود می ماند اما در موارد معدودي که به هر علتی جابجایی الزامی باشد باید حتماً دو نفر از دو سمت آنرا از زمین بلند نموده و جابجا کنند.

هردو U ساپورت ثابت

معمولاً براي استخرهایی که به هیچ وجه قرار نیست مجموعه روکش استخر از محل خود در مجاورت استخر جابجا گردد و در محل خود ثابت می ماند و روکش فقط باز و بسته می شود پیشنهاد می شود.

پیشنهاد مطالعه : ضرورت استفاده از تجهیزات استخر

هردو U ساپورت چرخدار

در این مدل از مجموعه روکش هردو U ساپورت بصورت چرخدار، یک U ساپورت دارای سه هندل گردان و U ساپورت دیگر دارای دستک لیفت می باشد.

برای جمع نمودن کاور از روي آب استخر باید از یک سمت یک نفر با استفاده از دسته گردشی کاور را جمع کند.

در صورتیکه برای جابجایی مجموعه روکش استخر دو روش وجود دارد، در روش اول می توان با استفاده از دستک لیفت کل مجموعه روکش را بلند نموده و به سمت دیگر روي چرخ هل داده و جابجا نمود، در روش دوم می توان بدون لیفت کردن، مجموعه روکش استخر را روي زمین هل داد و جابجا نمود چونکه هر دو طرف چرخدار می باشد.

هردو U ساپورت چرخدار

از این مجموعه روکش استخر معمولاً مواردي که کل مجموعه کاور خیلی سنگین بوده و توان جسمانی یک نفر اپراتور براي بلند کردن وجود ندارد و باید مجموعه کاور را هل داد. و ضمناً فقط یک نفر از یک سمت هندل ها را می چرخاند و روکش را جمع می کند.

هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان

در این مدل از مجموعه روکش استخر که راحت ترین حالت است، هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان می باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب باید دو نفر از هر دو سمت با استفاده از دسته هاي گردشی سه هندلی کاور را جمع کنند.

با یان روش جمع کردن روکش به آسانی صورت می گیرد.

به منظور جابجایی مجموعه روکش استخر می توان به سادگی و بدون لیفت کردن، مجموعه روکش را روي زمین هل داد و جابجا نمود زیرا که هر دو طرف دارای چرخ می باشد.

معمولا برای استخرهایی که یک نفر توان یا تسلط کافی ندارد که روکش را از روي آب جمع کند و برای جمع کردن روکش از روي آب به دو نفر احتیاج است. در عین حال به راحتی و با هل دادن بتوان مجموعه روکش را توسط چرخ ها از کنار استخر جابجا نمود و نیازي به لیفت نباشد. در واقع این حالت راحت ترین حالت روکش استخر است.

هردو U ساپورت چرخدار و هردو دارای سه هندل گردان

هردو U ساپورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان

در این مدل از مجموعه روکش استخر هردو U ساپورت بصورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان می باشد.

برای جمع کردن کاور از روي آب دو نفر باید از هر دو سمت با استفاده از دسته هاي گردشی سه هندلی کاور را جمع کنند.

با این روش جمع کردن روکش به آسانی صورت می گیرد.

این مجموعه روکش معمولا قرار نیست جابجایی داشته باشد و در مجاورت استخر ثابت سرجاي خود می ماند اما در موارد معدودي که به هر علتی جابجایی الزامی باشد باید حتماً دو نفر از دو سمت آنرا از زمین بلند نموده و جابجا کنند.

هردو U ساپورت ثابت و هردو دارای سه هندل گردان

این مجموعه روکش استخر معمولا براي استخرهایی که یک نفر توان یا تسلط کافی برای جمع کردن روکش از روي آب را ندارد و در مواردی که جمع کردن روکش از روي آب ترجیحاً به دو نفر احتیاج است و در عین حال مواردي که به هیچ وجه قرار نیست مجموعه روکش از محل خود در مجاورت استخر جابجا گردد و در محل خود ثابت می ماند و روکش فقط باز و بسته می شود کاربرد دارد.