درجه حفاظت یا IP

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 543

 

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گردو خاک و آب و رطوبت را بیان می کند که مطابق جداول زیر عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان می کند.

 


 

درجه حفاظت (IP) تجهیزات الکتریکی بر اساس IEC (رقم اول)
رقم اول درجه حفاظت    شرح حفاظت
0  بدون حفاظت
1  حفاظت شده در برابر اجسام جامد بزرگتر از 50 میلی متر و حفاظت شده در مقابل ضربات مکانیکی 0.225 ژول مانند افتادن وزنه 150 گرمی از ارتفاع 15 سانتی متر بر روی آن
2  حفاظت در برابر اجسام بزرگتر از 12میلی متر و حفاظت شده در مقابل ضربات مکانیکی 0.375 ژول مانند افتادن وزنه 250 گرمی از ارتفاع 15 سانتی متر بر روی آن
3  حفاظت شده در برابر اجسام بزرگتر از 1.5 میلی متر و حفاظت شده در برابر ضربات مکانیکی 0.5 ژول مانند افتادن وزنه 250 گرمی از ارتفاع 20 سانتی متری بر روی آن 
4  حفاظت شده در برابر اجسام بزرگتر از 1.5 میلی متر و حفاظت شده در مقابل ضربات مکانیکی 2.0 ژول مانند افتادن وزنه 500 گرمی از ارتفاع 40 سانتی متری بر روی آن
5  حفاظت شده در برابر گرد و غبار و حفاظت در مقابل ضربات مکانیکی 6.0 ژول مانند افتادن وزنه 1.5 کیلوگرمی از ارتفاع 40 سانتی متری بر روی آن
6  حفاظت کامل در برابر گرد و غبار و حفاظت شده در مقابل ضربات مکانیکی 20ژول مانند افتادن وزنه 5 کیلو گرمی از ارتفاع 40 سانتی متری بر روی آن

 

 

درجه حفاظت (IP) تجهیزات الکتریکی بر اساس IEC (رقم دوم)
رقم دوم درجه حفاظت   شرح حفاظت

0

 بدون حفاظت
1  حفاظت شده در مقابل قطرات آب
2  حفاظت شده در برابر قطرات آب با زاویه 15 درجه
3  حفاظت شده در برابر پاشش آب تا زاویه 60 درجه یا عمودی
4  حفاظت شده در برابر پاشش آب از هر طرف
5  حفاظت شده در برابر پاشش خیلی شدید آب از هر طرف
6  حفاظت شده در برابر امواج دریا یا پاشش شدید آب 
7  حفاظت شده در برابر مستغرق شدن در آب با فشار معین و در زمان مشخص ( در عمق های 15cm تا 1m)
8  حفاظت شده در برابر مستغرق شدن در آب به مدت زیاد و مطابق دستور العمل های کارخانه سازنده
9  حفاظت در برابر ورود آب از هر جهت حتی زیر فشار زیاد در ساختمان سازی (فشار بالا / بخارشوی، 80-100 درجه)

 

مثال : IP65

6 به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غبار

5 به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (360 درجه) بدون فشار.