کیفیت آب استخر

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 596

 

عواملی که در کیفیت آب استخر تاثیر گذارند شامل دمای آب، سختی آب، میزان قلیایی یا بازی بودن آب، PH آب، ذرات جامد موجود در آب و... می باشد.
عدم توازن هر یک از عوامل فوق سبب مشکلاتی از جمله تورم و سوزش چشم، حساسیت پوستی، عدم آسایش شناگران، آسیب تجهیزات مکانیکی استخر و ... می گردد.
تعادل شیمیایی و فیزیکی آب عللاوه بر تامین آب تمیز و پاکیزه از رشد قارچ ها، جلبک ها، باکتری ها و تغییر رنگ و اسیدی شدن آب جلوگیری می کند.

 

                  مورد    حداقل   مناسب    حداکثر
دمای آب استخر معمولی -

F˚ 82 - F˚ 78

F˚ 98
دمای آب استخر درمانی - F˚ 102 یا کمتر F˚ 104
کلر آزاد استخر معمولی (PMM) 1.0 3.0 - 2.0 0.8
کلر آزاد استخر درمانی (PMM) 2.0 5.0 - 3.0 0.8
کلر محلول - - 0.2
برم در استخر معمولی (PMM) 2.5 6.0 - 2.5 12
برم در استخر درمانی (PMM) 4.5 7.6 - 5.5 12
سطح PH 7.0 7.6 - 7.4 7.8
مواد قلیایی مانند دی کلرور سدیم و ترکیبات برم (PMM) 60 120 - 100 180
مواد قلیایی مانند هیپوکلریت کلسیم، هیپوکلریت لیتیم و هیپوکلریت سدیم (PMM) 60 100 - 80 180
سختی های کلسیمی مانند کربنات کلسیم (PMM) 150 400 - 200 1000 - 500
کل جامدات غیر محلول (PMM) 300 2000 -  1000 5000
اسید سیانوریک به عنوان تثبیت کننده (PMM) - 10 - 40 100
شفافیت آب کف استخر و تخلیه اصلی باید قابل رویت باشند.
فلزات سنگین 0 0 0
جلبک و خزه 0 0 0
باکتری 0 0 0

 

تست کیفیت آب استخر

 

نرخ گردش آب

 

دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از فیلترها در جدول زیر تعیین شده است.

 

     نوع استخر       دفعات تعویض (گردش) آب
استخرهای عمومی هر 6 ساعت یک بار (4بار در 24 ساعت)
استخرهای آموزشی و تمرینی هر 4 ساعت یک بار (6بار در 24 ساعت)
استخر عمومی کودکان هر 2 ساعت یک بار (12بار در 24 ساعت)
استخر درمانی هر نیم ساعت یک بار (48بار در 24 ساعت)

 

تست دمای آب استخر

 

شرایط استخر های مختلف

 

    نوع استخر    دمای هوا (C˚)    دمای آب (F˚)    رطوبت نسبی (%)
استخرهای عمومی و تفریحی 29 - 24 29 - 24 60 - 50
استخرهای درمانی 29 - 27 35 - 29 60 - 50
استخرهای مسابقه 29 - 26 28 - 24 60 - 50
استخرهای غواصی و شیرجه 29 - 27 32 - 27 60 - 50
جکوزی 29 - 27 40 - 36 60 - 50