پروانه پمپ های سانتریفیوژ

تاریخ ثبت : | تعداد بازدید : 760

پروانه پمپ سانتریفیوژ بر روی شافت محکم می شود.مایع به واسطه نازل مکش که درانتها پمپ واقع شده است به چشمی پروانه پمپ های سانتریفیوژ فرستاده می شود.بعد از اینکه مایع وارد چشمی پروانه پمپ های سانتریفیوژ شد دوران پروانه نیروی گریز از مرکز را بوجود می آورد که مایع را از میان پره ها به پیرامون پرت می کند.وقتی که مایع به سمت محیط بیرونی پروانه می رود ، سرعت آن افزایش میابد و به حداکثر می رسد. برای بوجود آوردن روابط مختلف بین دبی و فشار ، پروانه ها به فرم های مختلف طراحی می شوند این باعث می شود که آنها شرایط سرویسی خاص را در بهره برداری بپذیرند.

 

پروانه های باز و بسته پمپ های سانتریفیوژ

مشخص ترین اختلاف بین پروانه ها در پمپ فرایند این است که آنها باز یا بسته اند؟ از هر دو نوع ، به طور وسیعی استفاده می شود.

پروانه بازگردش داخلی به وسیله پروانه

پروانه باز در دست کم یک طرف ، لفافه ندارد . بنابراین در پروانه باز ، پره ها را میتوان به آسانی از یک یا دو طرف دید.

گردش داخلی در پروانه باز ، بستگی به نزدیکی جلوی پروانه با پوسته پمپ دارد . در یک پمپ ANSI نمونه ، این لقی0/015 in  برای پمپاژ مایع سرد است.

تنظیم با لقی های بیشتر و سایش زیاد ، مقدار گردش داخلی را زیاد کرده و راندمان پمپ را کاهش می دهد . این لقی در اغلب پمپ ها بواسطه یک آرایش قرار گرفته در انتهای کوپلینگ محفظه یاتاقان تنظیم میشود.به هر حال این روش تنظیم را نباید هنگامی که نشت بند مکانیکی نصب کرده و آنرا در جای خود قفل می کنیم ، استفاده کرد.چون این کار به نشت بند آسیب می رساند.

پروانه-بسته-پمپ-سنتریفیوژگردش-داخلی-با-پروانه-بسته-پمپ-سانتریفیوژ

پره های بیرونی در پشت پروانه باز به تعادل نیروهای محوری و کاهش فشار در محفظه آب بندی کمک می کند.

به خاطر لفافه ها در یک پروانه بسته ، گذرگاههای مایع در داخل پروانه می باشد.عموماً این پروانه دارای راندمان بیشتر از پروانه باز است . به هر حال راندمان هیدرولیکی پمپ ، بوسیله مقدار گردش داخلی از فشار بالای پیرامون پروانه به فشار پایین چشمی تاثیر می پذیرد . چنانچه در سطوح بحرانی سایش بوجود آید و لقی را زیاد کند ، گردش داخلی زیاد شده و راندمان پمپ کاهش می یابد. از اینرو قدرت مصرفی افزایش می یابد.

اغلب پروانه های بسته از رینگ های سایشی استفاده می کنند تا لقی را محدود کرده و گردش داخلی را کاهش دهند.موقع سایش یک یا هر دو رینگ ، لقی زیاد شده و گردش داخلی آرایش یافته و راندمان کاهش میابد . وقتی که راندمان به یک مقدار غیر قابل قبول برسد ، باید رینگ ها را با رینگ های نو عوض کرد.

از رینگ های سایشی در پشت پروانه استفاده می شود تا به توازن هیدرولیکی محوری عنصر دورانی کمک کند . سوراخ های توازن در پروانه به تعادل فشارپشت پروانه و چشمی کمک می کنند . همچنین این سوراخها ، فشار را در محفظه آب بندی کاهش می دهند.